Under våra tio år som tillverkare av beståndsgående skogsmaskiner har vi märkt av en successiv attitydförändring rörande val av gallringsmetod från skogsägare i landet. Ett aktuellt exempel på detta är Tore Engströms (Alvesta sbo) motion om gallring som kommer behandlas vid Södra skogsägranas föreningsstämma 3 juni. I motionen yrkas för en bredare palett vid val av gallringsmodell och kan läsas i sin helhet här:

Motion gallring, Tore Engström, Alvesta sbo

Attitydförändringen bekräftas även i en enkät som 2018 skickades ut till totalt 500 slumpvis utvalda medlemmar hos Södra. Resultatet presenteras i examensarbetet ”Efterfrågan av små skogsmaskiner vid gallring i södra Sverige” av författarna Filip Jägervall och Bennie Johansson (på uppdrag av Södra skogsägarna). I sammanfattningen går det bl.a. att läsa:

”83% av respondenterna skulle välja/i vissa fall välja små maskiner vid gallring om det erbjuds av virkesköpande bolag. Det finns en relativt stor efterfrågan (43­­­­­%) på små maskiner i förstagallring i södra Sverige även vid en ökad kostnad på 45 kr/m³fub. Även vid dyrare m³fub pris än 45 kr/m³fub skulle 21% välja små maskiner vid förstagallring. De viktigaste anledningarna till varför skogsägare har valt små maskiner är troligtvis bredden på stickvägen, att skogsägare anser att det blir mindre skador och ett jämnare bestånd efteråt.”

enkät mockup

Minskade CO2-utsläpp och framgångsrikt spårdjupstest
I en annan studie som Södra låtit göra, jämförs konventionella maskiner med Malwas gallringsmetod. Studien presenteras i Skogsforsks arbetsrapport ”Utvärdering av maskinsystemet Malwa för tidig gallring”. Denna sammanfattas i en artikel i Södra kontakt nr.3 2017 - dock ur ett utpräglat ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Vi vill även passa på att lyfta fram de delar av rapporten av som redogör för minskade CO2-utsläpp per kubik och det utförda spårdjupstestet, då detta enligt enkäten är en kärnfråga för Södras medlemmar.

”I spårdjupstestet klarade sig Malwaskotaren med trailer utmärkt. Den hade signifikant lägre spårbildning än Ponsse Buffalo, både räknat per överfart och då jämförelsen gjordes baserat på utfört transportarbete. Testerna utfördes på en åker med organogen jord, varför observerade spårdjup inte kan användas för att förutsäga spårdjup och markpåverkan på skogsmark. Men markpåverkan från Malwa kan förväntas vara begränsad jämfört med en större konventionell maskin.”

skogforsk mockup

Enkäten och arbetsrapporten som nämns ovan föranleddes av ”Projekt små maskiner”, en programpunkt på Södras stämma 2016 som syftade till att undersöka gallringskoncept med små maskiner jämfört med konventionella system. Vi är tacksamma och ödmjuka inför att Södra tagit initiativ till denna forskning och är glada att kunna dela dessa resultat.

 

Länkar:

Motion gallring, Tore Engström, Alvesta sbo

Efterfrågan av små skogsmaskiner vid gallring i södra Sverige

Skogsforsk arbetsrapport - Utvärdering av maskinsystemet Malwa för tidig gallring

Artikel i Södra kontakt nr.3 2017