fbpx


Gallrar vi för hur det har varit eller hur det kommer att bli?

Frågan är berättigad och mycket aktuell. Vi är i början av en klimatförändring och ingen vet väl riktigt vad den kommer att innebära på sikt. Idag säger forskarvärlden att vi kommer att få 30% mera regn och risken för häftiga skyfall och hård vind kan öka med så mycket som 40%. Dessutom minskar antalet frostdygn och växtperioden blir längre, vilket innebär att skogen växer snabbare.

”… risken för häftiga skyfall och hård vind kan öka med 40%”

Vi vet också att de ökade regnmängderna påverkar och gör markerna känsligare för körskador. Detta tillsammans med färre antal frostdygn kommer att resultera i att antalet dagar med optimala drivningsförhållanden minskar. Och det står i kontrast med industrins krav på kontinuerligt flöde av färsk råvara och minskade körskador.

Så vad göra?
Det vi gör är att utveckla och bygga maskiner för första och andragallring, som tar sig fram med inga, eller obetydliga markskador och som inte kräver traditionella stickvägsnät utan kryssar fram mellan träden i stående skog.
På så sätt bidrar vi till att skapa virkesrika, homogena bestånd. Både skog och natur mår bättre av det.

Stormsäkra skogar. Finns det?

Aldrig helt säkra, men mycket går att göra för att skapa mera stormsäkra bestånd. Hur röjning och gallring görs påverkar motståndskraften mot kraftiga vindar. Det är de flesta överens om, men sedan finns olika skolor. Vår övertygelse och erfarenhet visar att den typ av beståndsgående gallring som kan göras med Malwa är den mest optimala lösningen. Maskinerna kryssar fram mellan träden i stående skog. Resultatet blir fler stammar kvar och minimal stickvägsbredd. Vi är av uppfattningen att traditionella stickvägar och stickvägsnät inte tillför något för att göra bestånd stormsäkrare.

” … stickvägar och stickvägsnät tillför inte något för att göra bestånd säkrare”

Fler träd* kvar efter gallring

Malwa-gallring ger 100, och ibland ända upp till 200 fler träd kvar per hektar än gallring med stora maskiner som kräver breda stickvägar. Hur kan vi påstå det?

Man kan räkna på olika sätt, men det kanske enklaste och mest begripliga är att uppskatta hur många stam som offras när stickvägar dras för att mellanstora och stora maskiner skall komma fram.

Det brukar röra sig om mellan 25 till 40 träd per 100 meter stickväg. På ett hektar rör det sig då om mellan 400 och 500 meter stickvägar och multiplicerar vi det med 25 eller 40 träd för varje 100 meter stickväg blir det stora tal. Vi talar om mellan 100 och 200 fler stam per hektar som med Malwa-gallring får växa till värdefullt virke

*Träd och stam är synonyma begrepp. Stam förstås av fackfolk, men många lekmän vill hellre se stam som ett träd. Därför använder vi båda begreppen.

Gallringsekonomi

Klicka här om du vill du fördjupa dig i ämnet  »

Tätortsnära skogar

Ju närmare samhälle och stad ett skogsbestånd finns, desto större blir önskemålen, ibland kraven, på att göra skogsmarken tillgänglig för natur och friluftsliv.
Därför har tätortsnära skogsbruk ofta, till skillnad från produktionsskog, andra betingelser. Allt fler kommuner och städer tar beslut om skogspolicy där skogens ekonomiska värde ställs mot, och ofta underordnas, miljö-, natur- och upplevelsevärden.

Ett exempel är Göteborgs stad där Park- och Naturnämnden ansvarar för ungefär 6 000 hektar skogsmark. I skogsplanens vision skriver man att stadens skogar är en viktig resurs för alla göteborgare - för rekreation, friluftsliv, natur- och kulturupplevelser samt grön rehabilitering och turism. Malwa-grupper får återkommande och ökat antal uppdrag i dessa skogar.

Tack

alla som kör och arbetar med Malwa i sin vardag och som sporrar oss, uppmuntrar och utmanar oss och bidrar med värdefulla tips och förslag. Tack också till alla mark- och skogsägare som driver på för ett mera skonsamt skogsbruk med mindre markskador. Det ni gör och säger är viktigt för att vi fortsatt skall kunna utveckla och bygga Malwa på förarnas och skogens villkor. Det är så vi fortsatt kan vara ”I en helt egen klass!”